Januar 2019

1. ANVENDELSE OG DEFINITIONER

Disse almindelige betingelser og vilkår gælder for levering af tjenester og services fra Needit Two ApS (CVR-nr. 39 01 94 85). Needit Two ApS har udviklet en tjeneste til betaling for parkering ved brug af smartphone (”Servicen”) kaldt ParkOne App (“ParkOne”). MobilePay er en mobilbetalingsløsning fra MobilePay Denmark A/S. Holmens Kanal 2-12. 1060 København K, Danmark. CVR: 38 29 21 88, som ejer alle rettighederne til brugen af servicen og Brandet MobilePay. Brug af MobilePay er til enhver tid underlagt de gældende betingelser fra MobilePay Denmark A/S. Se gældende betingelser på MobilePay.dk. I tilfælde af modstrid går Needit Two ApS’ vilkår forud for betingelserne på MobilePay.dk.

Servicen sikrer at Kunden kan starte, stoppe og forlænge sin parkering direkte fra sin smartphone og dermed betaler Kunden kun parkeringsudgiften for den tid der reelt parkeres. Dette betyder at Kunden sparer tid og penge, da det så er slut med at overbetale i betalingsautomater. Parkeringens længde bliver registreret hos ParkOne og ParkOne beregner i systemet den korrekte parkeringsudgift. Kontrol af betaling sker ved, at parkeringsvagten laver online opslag med mobile kontrolterminaler. ParkOne forestår betaling til operatøren af parkeringspladsen (”Parkeringsoperatøren”) og Kunden bliver trukket på det valgte kredit-, debitkort eller faktureret for parkeringsudgift, samt eventuelt gebyr for brug af Servicen.

Det er en forudsætning for, at Kunden får adgang til Servicen, at Kunden registrerer sig som bruger hos ParkOne. Benyttelse af Servicen kræver at Kunden tillader funktionen ”Lokalitet” og ”Tillad meddelelser” i opsætningen af Servicen på sin smartphone.

Servicen kan alene anvendes på de parkeringsområder (zoner), som til enhver tid fremgår ”Her dækker vi” af hjemmesiden www.ParkOne.dk eller på områder, der har opsat skilte/p-automater med ParkOnes klistermærker, der angiver at ParkOne samarbejder med Parkeringsoperatøren på den pågældende parkeringsplads eller på områder der i ParkOne appen er markeret med en farve der angiver en zone.

Disse standardvilkår gælder mellem ParkOne og enhver myndig forbruger (”Kunden”), der bestiller eller anvender Servicen, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem ParkOne og Kunden. Kunden vil få tilgang til Servicen efter disse vilkår. Servicen vil kunne benyttes på områder, som ParkOne angiver i sit materiale eller på ParkOnes websider.

2. REGISTRERING SOM KUNDE

Bestilling og køb af abonnement kan ske direkte ifm. med download og registrering af Servicen, på ParkOnes hjemmeside eller over telefon. Det er Kundens ansvar, at de korrekte brugeroplysninger og nummerplade på køretøj altid er registreret i ParkOne systemet. Under registreringen bliver Kunden bedt om at verificere e-mail. Denne er nødvendig, da ParkOne altid sender en parkeringskvittering via e-mail. Kvitteringen sendes straks efter en parkering afsluttes. Kunder kan blive kreditvurderet, og Kunden giver ved videregivelsen af oplysningerne tilladelse til indhentning af kreditoplysninger hos kreditoplysningsbureauer. ParkOne kan fastsætte kreditgrænser for de enkelte Kunder. Dersom Kunden ikke findes tilstrækkelig kreditværdig, kan ParkOne afvise Kunden.

3. FORTRYDELSESRET – PRIVAT

Efter forbrugeraftaleloven kan du fortryde denne aftale indenfor 14 dage efter, du har tilmeldt dig ParkOne. Du skal blot ringe til ParkOne Kundeservice (se kontaktinformationerne på (www.ParkOne.dk). Fortrydelsesretten bortfalder, inden fristen udløber, når aftalen efter din udtrykkelige anmodning er blevet opfyldt af begge parter, hvilket ofte vil være tilfældet, når du har startet en parkeringstransaktion med ParkOne Appen. Det betyder i praksis, at hvis du har taget tjenesten i brug og startet en parkeringstransaktion, så kan du ikke fortryde aftalen.

4. MARKEDSFØRING

ParkOne kan sende tilbud til Kunden via App, e-mail, SMS eller på anden vis, forudsat at Kunden har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Markedsføring rettet direkte mod Kunden skal overholde et sådant samtykke, gældende lovgivning, regler, etiske regler og retningslinjer.

5. KUNDENS PLIGTER OG ANSVAR

Kunden er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende love og regler samt de regler, der til enhver tid er fastlagt af den pågældende Parkeringsoperatør, eller som på anden vis er gældende i relation til Parkeringsområdet, hvor Kunden parkerer sit køretøj.

Kunden er ansvarlig for, at parkering påbegyndes korrekt ved angivelse af det parkerede køretøjs registreringsnummer og på det korrekt Parkeringsområde (zone). Kunden er ansvarlig for at sikre, at Parkeringsoperatør og er angivet korrekt, også selvom Parkeringsområde (zone) foreslås af Appens lokalitetsfunktion.

Servicen afslutter automatisk en aktiv parkering, når det forud valgte sluttidspunkt nås. Såfremt Kunden har angivet en sluttid der ligger ud over den anvendte tid, er Kunden ansvarlig for at afslutte parkeringen manuelt.

6. ÆNDRINGER

Kunden er forpligtet til at melde adresseændringer, ændringer af e-mailadresse, ændringer af mobiltelefonnummer, ændringer i kreditkortoplysninger samt andre forhold, som er af betydning for aftaleforholdet, til ParkOne hurtigst muligt.

7. BETALINGSBETINGELSER

Som led i Servicen overtager ParkOne Parkeringsoperatørens krav mod Kunden for betaling af den pågældende parkeringsudgift, fastsat på baggrund af Parkeringsoperatørens gældende tariffer.

Kunden er ansvarlig for betaling af parkeringsudgiften over for Parkeringsoperatøren samt evt. fee for brug af Servicen. Ansvaret omfatter også andres brug af Kundens abonnement, herunder uvedkommendes brug, såfremt det ikke kan påvises, at uvedkommendes brug er muliggjort gennem uagtsomhed fra ParkOnes side. Vælger Kunden en fakturaordning, vil Kunden månedligt modtage en samlet faktura for parkeringsudgifter og eventuelle fee for brug af Servicen. Denne opgørelse vil indeholde indeholdende en oversigt over hver enkelt parkering. Betalingsfristen for beløb opkrævet på faktura er 8 dage.

Hvis fakturaen ikke betales, og hvis Kunden har givet ParkOne oplysninger om et kreditkort, forbeholder ParkOne sig ret til at afregne det udestående beløb med kreditkortet. Vælger Kunden at betale med kreditkort, vil de samlede omkostninger for brugen af Servicen månedligt blive opkrævet på det kreditkort Kunden har oplyst ved tilmelding til Servicen. Kunden vi i disse tilfælde ligeledes modtage opgørelse med en oversigt over hver enkelt parkering, inklusiv dato, start- og stoptid, parkeringsområde. Kunden vil også havde adgang til specifikation af parkeringerne på ParOnes hjemmeside.

Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er ParkOne berettiget til at opkræve et rentetillæg i henhold til § 4 i den danske rentelov (Lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 med senere ændringer), fra forfaldsdatoen og indtil fuld betaling sker. ParkOne er berettiget til godtgørelse for omkostninger i forbindelse inddrivelsen af skyldige beløb (såsom for påmindelser i forbindelse med for sen betaling eller inkasso).

8. PRIS

Kunden betaler for parkeringstid efter parkeringsområdets almindelige tariffer (parkeringsudgiften). Afhængig af produktpakke betaler Kunden udover dette et fee for brug af Servicen i henhold til ParkOnes til enhver tid gældende prisliste (se www.ParkOne.dk ). Eventuel oprettelsesfee og abonnement på Business PRO produktet faktureres forud. Abonnement på Business FLEX produktet faktureres bagudrettet. ParkOne er ikke forpligtet til at informere om ændringer i Parkeringsoperatørens parkeringstariffer. ParkOnes priser består af et eventuelt oprettelsesgebyr, som er afhængig af den af Kunden valgte produktpakke,  et servicegebyr pr. parkering og/eller et månedligt abonnement. ParkOne forbeholder sig ret til at ændre priser på ethvert tidspunkt. Sådanne ændringer vil blive meddelt på www.ParkOne.dk mindst 30 dage, inden ændringen træder i kraft.

9. FEJLSITUATIONER

Servicen er afhængig af, at et mobilt netværk er tilgængeligt ved start og afslutning af parkeringen. Kunden har først en korrekt, gyldig og aktiv parkering registreret når Servicen bekræfter dette. Kunden er forpligtet til at sikre at ParkOne applikationen altid er opdateret til nyeste version. Det er Kundens ansvar, at parkeringer altid foretages med den korrekte bil/nummerplade, og i det korrekte parkeringsområde (zone). Såfremt bilen parkeres i områder, som Servicen ikke dækker eller i nærheden af forskellige parkeringsområder (zoner) skal kunden altid sikre sig at bilen er parkeret præcist der, hvor telefonens GPS markerer den på kortetAlternativt skal Kunden manuelt flytte markøren til der, hvor bilen holder parkeret.

Parkeres der med forkert nummerplade eller i forkert parkeringsområde (zone), kan dette resultere i en Kontrolafgift, som udstedes af Parkeringsoperatøren. Parkeringsoperatøren er ikke forpligtet til at annullere Kontrolafgifter, som skyldes fejlindtastninger hos Kunden. ParkOne er en betalingstjeneste og ParkOne udsteder ikke Kontrolafgifter.

Kunden er ligeledes forpligtiget til at overholde gældende lovgivning og i øvrigt orientere sig ift. lokale restriktioner og begrænsninger af parkering.

Hvis Kunden ikke får startet parkering med brug af ParkOne, er Kunden forpligtet til at benytte alternative betalingsformer. Parkeringen løber til parkeringstiden udløber, eller når parkeringen er stoppet af Kunden. Ønskes parkeringen afsluttet, i tilfælde hvor Servicen ikke er tilgængelig, skal brugeren uden ophold kontakte ParkOnes kundeservice for manuel afslutning af parkering.

Når en gyldig parkering er påbegyndt, accepterer Kunden, at betaling for parkeringsudgift, herunder gældende tariffer og fees, betales til ParkOne. Hvis der er foretaget en gyldig parkering og korrekt betaling har fundet sted, vil parkeringstransaktionen være registreret i ParkOnes database. Hvis Kunden alligevel bliver pålagt en Kontrolafgift af Parkeringsoperatøren, vil ParkOne på opfordring fra Kunden attestere transaktionen over for Parkeringsoperatøren. Parkeringsoperatøren har accepteret af sådan attester er gyldig dokumentation for parkeringens korrekthed og vil på denne baggrund annullere afgiften.

Det er Kundens ansvar at annullere abonnementet, hvis Servicen ikke længere skal benyttes. Kunden skal friholde ParkOne for alle direkte omkostninger, som ParkOne måtte blive påført som følge af konflikter mellem Kunden og Kundes ansatte,  Parkeringsoperatøren, kommunen, kreditkortvirksomheden eller mobiltelefonoperatøren.

10. REKLAMATIONER

Klage eller reklamation til ParkOne skal ske via kontaktformular på www.ParkOne.dk.  Dersom Kunden mener, at en faktura er fejlagtig, skal Kunden klage skriftligt til ParkOne inden betalingsfristens udløb. Mens klagen behandles skal det omstridte beløb ikke betales af Kunden. Såfremt Kunden oplever problemer med Servicen, skal Kunden reklamere. Før en fejl meldes til ParkOne, bør Kunden undersøge, om fejlen skyldes Kundens eget udstyr eller mobilnetværk. Kunden mister sin ret til at gøre en mangel gældende, hvis Kunden ikke giver ParkOne besked om manglen inden 60 dage efter Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen.

11. BEGRÆNSET ANSVAR

ParkOne er ikke ansvarlig for skader eller tab, hvis en Parkeringsoperatør eller kommune ikke accepterer Servicen som betalingsmiddel. ParkOne vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for betaling af kontrolafgifter, gebyrer eller lignende, som Kunden er blevet påført og ParkOne garanterer ej heller for, at Kunden bliver varslet om udløb af parkering ved push notifikation eller lignende før udløb af parkeringen. ParkOne er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, eller tab, der udspringer af forholdet mellem Kunden og tredjeparter. ParkOne kan dog efter eget skøn fremkomme med oplysninger til de stridende parter.

12. FORCE MAJEURE

ParkOne er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for nedbrud eller forsinkelser i gennemførelsen af betingelserne i denne Aftale som følge af forhold, som er uden for ParkOnes rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelse og andre naturkatastrofer, krigshandlinger, terrorangreb, arbejdskonflikter, nedbrud, afbrydelser eller forsinkelser i telefon, internet eller andre kommunikationsnetværk, restriktioner i den normale trafik, ulykke, eksplosion, uroligheder, og lovgivnings- eller myndighedstiltag.

13. MISLIGHOLDELSE

ParkOne kan med øjeblikkelig virkning hæve aftalen eller lukke Servicen ved væsentlig misligholdelse fra Kundens side. Hvis Kunden afregner med et kreditkort, og annullerer det træk, ParkOne har foretaget af Kundens omkostninger for brug af Servicen, på Kundens kreditkort, uden først at kontakte ParkOne, anses det som væsentlig misligholdelse. Dette gælder også hvis Kunden ved kortfornyelse ikke meddeler ParkOne de nye kortdata. Det er Kundens ansvar at afgive nye kreditkortoplysninger mindst fjorten (14) dage inden kreditkortet udløber.

14. PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med anvendelse af Servicen sker der behandling af personoplysninger om Kunden (herunder navn, adresse, nummerpladeoplysninger). Behandlingen sker i overensstemmelse med persondataloven, og oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand. ParkOnes behandling af kundeoplysninger fremgår desuden af vores Cookie og Privatlivspolitik, som findes på www.ParkOne.dk

15. FORTRYDELSE – ERHVERV

Erhvervskunder har ingen fortrydelsesret ved bestilling af abonnement. Hvis Kunden fortryder, skal Kunden opsige aftalen jf. punkt 16

16. OPSIGELSE

Såfremt Kunden har valgt en Produktpakke uden fast månedlig abonnement, kan Kunden opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning eller ved blot at afinstallere Appen fra telefonen. Såfremt Kunden – herunder erhvervskunder – har valgt en Produktpakke med et fast månedligt abonnement (helt eller delvist), kan Kunden opsige Aftalen til udgangen af indeværende kalendermåned. Opsigelse af Produktpakke med fast månedligt abonnement skal ske skriftligt, til info@ParkOne.dk .

17. ÆNDRINGER AF KONTRAKTSBESTEMMELSER

Aftaler og betingelser kan ændres/ophøre som følge af offentlige pålæg, forskrifter eller andre forhold, som ParkOne ikke er ansvarlig for. Abonnementsaftaler kan opsiges med skriftlig meddelelse uden varsel af enhver part, ved sådanne ændringer. ParkOne varsler Kunden om sådanne ændringer, der er gældende for Kunden med en tidsfrist således, at abonnementet kan opsiges af Kunden, såfremt Kunden ikke accepterer de nye aftalevilkår. Oplysning om sådanne ændringer vil fremgå på www.ParkOne.dk.

18. ANSVARET FOR PERSONLIGT KODEORD

Når Kunden tilmelder sig Servicen, sender ParkOne et brugernavn og en adgangskode til Kundens registrerede e-mail adresse. Dette brugernavn og adgangskode bruges til at få adgang til personlig hjemmeside på www.ParkOne.dk . Kunden accepterer, at kodeordet ikke må videregives eller skrives ned, så andre kan få adgang til oplysningerne. Kunden skal straks rapportere til ParkOnes kundeservice hvis der er grund til at antage, at en anden har fået adgang til eller viden om adgangskoden, eller at kontoen er blevet brugt af en uautoriseret person eller på en uautoriseret måde.